“آه” از حرف های تلنبار شده و گفته نشده. “آه تر” از حرف های تلنبار شده و گفته نشده و حتی نوشته نشده. “آه ترین” اما تعلق می گیرد به حرف های تلنبار شده و گفته نشده و نوشته نشده و ورم کرده و دردناک شده. چهل روز تمام مهمان داشتن، کار شاید نه خیلی سختی باشد اما برای ِ من ِ روزها درس و سکوت و شب ها کتاب، دردی بود و بس. به این نسبت میان من و مهمان چهل روزه مان، “جاری” می گویند اما برای من همه ی این نسبت ها ادامه مطلب